Spanish trio acts as Bertelsmann takes over Random House Mondadori