Revealed: Freshfields’ £4m cash pot for partner payoffs