Law firm of the year: Italy Euros 2023 Shortlist

  • BonelliErede
  • Chiomenti
  • Gianni & Origoni
  • Legance
  • Portolano Cavallo