Wragge & Co stashes away £14m despite profit slump