Tokyo-based TMI takes one giant step to Silicon Valley