Stephenson Harwood raids Dentons again as quartet make partner