Monckton leads as Nokia prepares for price-fixing showdown