Holman Fenwick celebrates turnover rise to £112.5m