Guangdong Jiedong Rural Commercial Bank retains Dacheng’s Zhou Liang as director