Ashurst scoops Freshfields partner in new Frankfurt push