Addleshaws squares up to Freshfields over £5m Berezovsky bill